วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการศึกษา

มีระบบการบริหารทรัพยากรที่ดี และมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ

๑.  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๒.  บริหารทรัพยากรให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.  ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนในการดำเนินงาน

๔.  ให้บริการสวัสดิการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่

๕.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม